Je bent hier:

Privacy voorwaarden – Hamster in je brein

  Haus of Hamster, gevestigd aan Bijlmerdreef 939, 1103 TW Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.    

Contactgegevens

  www.hausofhamster.com Bijlmerdreef 939 1103 TW Amsterdam     Felix Kreier is de Functionaris Gegevensbescherming van Haus of Hamster. Hij is te bereiken via info@hausofhamster.com     Disclaimer     Haus of Hamster is opgericht door ons, twee kinderartsen (Felix Kreier en Maarten Biezeveld). De aard van onze opleiding tot kinderarts, maar ook de werkzaamheden in het ziekenhuis, hebben een grote stempel gedrukt op hoe wij denken over privacy, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid. Tevens heeft het promotietraject wat wij beiden hebben doorlopen ons gevormd. Wij zijn altijd op zoek naar betrouwbare informatie, met als bron goed onderbouwde feiten om ons een mening te vormen over datgene waar we over schrijven. Daarnaast beschikken we ook over een flinke dosis nieuwsgierigheid, wat ons drijft tot nieuwe inzichten en innovaties.     Bij Haus of Hamster en daarmee de Hamster in je Brein, streven we naar onafhankelijkheid. De inhoud van dit Platvorm wordt volledig bepaald door de eigen redactie.     Het begrip ‘Platvorm’ van Haus of Hamster omvat in dezen: het boek ‘de Hamster in je Brein’ inclusief eventuele vertalingen en vervolgdelen, elektronische informatie-uitwisseling zoals de website, (de pilot van) het digitale ondersteuningsprogramma, (elektronische) nieuwsbrieven en sociale media.     Haus of Hamster maakt gebruik van (in samenwerking verricht) eigen wetenschappelijk onderzoek en (recent) gepubliceerde literatuur uit binnen- en buitenland ter naslag. Daarnaast werkt het samen met deskundigen op medisch wetenschappelijk gebied bij het invullen van redactionele inhoud in brede zin. Wij streven altijd naar volledige bronvermelding van de oorspronkelijke auteurs. Mochten wij hierin onverhoopt niet volledig zijn geweest, laat ons dit dan weten via info@hausofhamster.com.     Geen reclame, wel samenwerken     Binnen het streven naar onafhankelijkheid, hoort ook het in beginsel reclamevrij-zijn van het Platvorm. Uitzonderingen hierop zijn de eigen producten van Haus of Hamster, zoals boek(en) en digitale ondersteuningsproduct(en). Met hoge uitzondering zullen producten van derden genoemd worden. Hierbij valt te denken aan boeken, artikelen en/of websites, die passen binnen de filosofie van Haus of Hamster. Het initiatief van het noemen van deze producten zal volledig komen van Haus of Hamster en zullen nooit tegen betaling gedaan worden. In een dergelijk geval zullen we kenbaar maken dat het een product betreft van buiten Haus of Hamster.     Het is goed mogelijk dat Haus of Hamster in de toekomst zal samenwerken met partners die de visie op duurzaam gewichtsverlies en maatschappelijk verantwoord ondernemen delen. Haus of Hamster zal de namen van deze partners te allen tijde kenbaar maken in de communicatie.     Geen medisch advies     Hoewel de teksten van Haus of Hamster en de Hamster in je Brein zijn geschreven of gesuperviseerd door twee kinderartsen, geven zij in deze context nadrukkelijk geen medische adviezen. Het Platvorm treedt op geen enkele wijze in de plaats van een (behandelend) arts of medisch specialist.     Haus of Hamster raadt de lezer en gebruiker van haar Platform nadrukkelijk aan om alle adviezen die gegeven worden in boek(en), digitaal Platvorm en het digitaal ondersteuningsproduct, voor toepassing of gebruikmaking daarvan (en zeker bij twijfel over de wenselijkheid) te overleggen met de eigen (behandelend) arts, fysiotherapeut, psycholoog, verpleegkundig specialist of enig andere (behandelend) zorgprofessional. Dit geldt zeker, maar niet alleen, voor het starten, aanpassen of verminderen van het gebruik van medicijnen, maar ook voor bewegingsprogramma’s en lichamelijke en geestelijke oefeningen.     Hamster in je Brein kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige materiële en/of immateriële schade als gevolg van handelen door de gebruiker naar aanleiding de inhoud op het platform.     Hamster in je Brein geeft leefstijl-, en voedingsadviezen waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze adviezen (al dan niet middels opdrachten vanuit de pilot). Hamster in je Brein kan niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker als er een allergische reactie of (bij)werking ontstaat na het bereiden volgens en/of eten van een bepaald product aangeraden op het Platvorm. Tevens kan Hamster in je Brein niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker bij het optreden van blessures dan wel lichamelijke ongemakken ten gevolge van adviezen uitgedragen op het Platvorm.     Privacyverklaring     Bij het aanbieden van de producten (zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief en het digitaal ondersteuningsprogramma) via www.hausofhamster.com houden wij ons aan de privacywetgeving. Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Wanneer gebruik wordt gemaakt van externe sociale netwerken, zoals Facebook of Instagram, is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze partijen.     Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:    
 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • De gebruiker eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Het recht respecteren om persoonsgegevens op te vragen ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  Haus of Hamster verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:    
 • Het deelnemen aan het digitale programma om je gewicht onder controle te krijgen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  Alle informatie die over jou wordt verzameld zal uitsluitend worden gebruikt voor het digitale programma en zal niet worden verspreid onder derden. We vragen gezondheid gerelateerde informatie, zoals gewicht, lengte en BMI. Deze gezondheid gerelateerde gegevens worden alleen gebruikt om je inzicht te geven in je voortgang.     Cookies     Haus of Hamster probeert zo min mogelijk gebruik te maken van cookies. De cookies die worden gebruikt, zijn nodig voor het functioneren van de website en voor het gebruiksgemak voor de bezoeker van de website. Er zullen geen cookies worden geplaatst voor gepersonaliseerde advertenties.     Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.     Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.     U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.     Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/     Auteursrecht     Op alle eigen artikelen en verhalen op Haus of Hamster is het Nederlands auteursrecht van toepassing. Niets hiervan mag gekopieerd of gepubliceerd worden, online noch offline, zonder nadrukkelijke toestemming van Haus of Hamster.     Uiteraard wordt betracht de hoogste mate van zorgvuldigheid als het gaat om correct citeren en bronvermelding van werk van anderen. Indien er sprake van onvolledigheid blijkt, kan dit te allen tijde worden teruggekoppeld aan de redactie.     Toegang tot, en technisch functioneren van het platform     Het Platform-concept van Hamster in je Brein bestaat onder meer uit: site-lay-out, navigatie, online videocontent (beeld en gesproken woord), teksten, titel, foto’s, logo, tezamen vormend de redactionele formule.     Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving één van de volgende handelingen te verrichten: om welke reden dan ook de werking van of de toegang tot (een gedeelte van) het Platform wijzigen, opschorten of beëindigen; (een gedeelte van) het Platform en het toepasselijke beleid of de toepasselijke voorwaarden wijzigen of aanpassen; en waar nodig de werking van (een gedeelte van) het Platform onderbreken voor routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden, het corrigeren van fouten of het aanbrengen van andere wijzigingen.     Wij garanderen niet dat het Platform of de content, de diensten of de functies van het Platform foutloos en zonder onderbreking zullen zijn, dat gebreken gecorrigeerd zullen worden of dat gebruik van het Platform specifieke resultaten zal opleveren. Het Platform en de content daarop worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en naar beschikbaarheid.     Alle op het Platform verstrekte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat van het Platform gedownloade bestanden of overige gegevens virusvrij of niet besmet zijn en geen vernietigende functies bevatten.     Wij streven ernaar alle redelijke zorg te betrachten bij het aanbieden van het Platform. Behoudens voor zover dit door de wet wordt vereist, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel van het Platform en garanderen wij niet dat het in het Platform opgenomen materiaal of de functies van het Platform of de server zonder onderbreking of vertraging zullen werken of foutloos, vrij van virussen of programmeerfouten of compatibel met andere software of ander materiaal zullen zijn.     Hamster in je Brein sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van het Platform of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Hamster in je Brein.     Hamster in je Brein is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Stripe, de partij die de betalingen in verband met de transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Hamster in je Brein.     Haus of Hamster neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haus of Hamster) tussen zit. Haus of Hamster gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:    
Systeem Beschrijving PII gegevens typen
Manychat.com Online tool die wordt gebruikt voor communicatie met consumenten, die gebruikmaken van het digitale programma. Manychat.com is een interface met Facebook Messenger, wat de uiteindelijk interactie met de consument heeft. Namen Email IP adres Cookie data Geboortedatum Geslacht Geolocatie Chat geschiedenis
Facebook Messenger Online messenger applicatie van Facebook die gebruikt wordt voor het verzenden en ontvangen van informatie. Namen Email IP adres Cookie data Geboortedatum Geslacht Geolocatie Chat geschiedenis
Email support Beantwoorden van vragen van consumenten over de werking van het digitale programma (inhoudelijk en technisch). Afhankelijk van de informatie verstrekt door de klant
Buckaroo Payment Service Provider die gebruikt wordt voor het verwerken van een betaling. Namen Email
Facebook Informatie over en promotie van het digitale programma. Interactie met geïnteresseerde en klanten over het programma. Alleen de informatie die verstrekt is door de klant aan Facebook, geen additionele informatie.
Website Informatie over en promotie van het digitale programma. Een contact formulier voor geïnteresseerde en klanten over het programma. Informatie opgeslagen in cookies. Afhankelijk van de informatie verstrekt door de klant.
Google Analytics Monitoren van site gebruik en performance op anonieme persoonsgegevens IP adres Geslacht Geolocatie
Mailchimp Opslaan van klanten die het digitale programma volgen. Wordt gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en informatie. Namen Email
    Haus of Hamster verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.     Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:    
 • Namen
 • Email
 • IP adres
 • Cookie data
 • Geolocatie
 • Chat geschiedenis
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gewicht
 • Lengte
 • BMI
 • Dieet ja/nee
 • (Chronische) aandoening ja/nee
 • Doel afvallen
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch     Gegevens over uw activiteiten op onze website     Internetbrowser en apparaat type     Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken     Haus of Hamster verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:    
 • Gewicht
 • Lengte
 • BMI
 • Dieet ja/nee
 • (Chronische) aandoening ja/nee
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Haus of Hamster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:    
Persoonsgegevens die wij verwerken Bewaartermijn
Namen Tot 3 maanden na deelname digitale programma om eventuele vragen na beëindiging van het programma te kunnen oplossen.
Email
IP adres
Cookie data
Geolocatie
Chat geschiedenis
Geboortedatum
Geslacht
Doel afvallen
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Bewaartermijn
Gewicht Tot 3 maanden na deelname digitale programma om eventuele vragen na beëindiging van het programma te kunnen oplossen.
Lengte
BMI
Dieet ja/nee
(Chronische) aandoening ja/nee
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haus of Hamster en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.     U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hausofhamster.com.     Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.     Haus of Hamster wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen     Haus of Hamster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@hausofhamster.com