Je bent hier:

Algemene en Leverings Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Haus of Hamster B.V.:           Haus of Hamster B.V. KvK Nummer: 77507789, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Bijlmerdreef 939, gebruiker van deze voorwaarden;

Consument:    natuurlijk persoon die de website bezoekt voor het afnemen en geleverd krijgen van een product;

Product:          Het begeleidingsprogramma van Haus of Hamster B.V. waarbij gedurende 12 of 24 weken, dagelijks een tekst via email of Facebook Messenger naar de Consument verstuurd wordt. Het doel van het begeleidingsprogramma is de Consument te helpen focus te behouden tijdens het verbeteren van de persoonlijke leefstijl.

Overeenkomst:           overeenkomst gesloten tussen Haus of Hamster B.V. en Consument met betrekking tot de verkoop en levering van het Product.

Partijen:          Haus of Hamster B.V. en de Consument gezamenlijk;

Voorwaarden: deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Website:         website https://hausofhamster.com van Haus of Hamster B.V.

Artikel 2: Algemeen

2.1       Deze voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot verkoop en levering van een product, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de voorwaarden is afgeweken.

2.2       Als de overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

2.3       Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden of op andere gronden daarop door partijen geen beroep kan worden gedaan, heeft Haus of Hamster B.V. het recht die bepaling te vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling. Daarbij wordt het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.4       Haus of Hamster B.V. verstrekt een hoogwaardig begeleidingsprogramma; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1       De overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment van de aanvaarding door de Consument van het aanbod. Aanvaarding van het aanbod vindt plaats door het invullen van alle gegevens en doen van de betaling via de website (https://hausofhamster.com).

3.2       Bij inschrijving voor het begeleidingsprogramma via onze website gaat men een overeenkomst aan met Haus of Hamster B.V. voor de duur van het programma zoals vermeld in de informatie op de website en verklaart men akkoord te zijn met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. De overeenkomst eindigt bij het afronden van het programma.

3.3       Haus of Hamster B.V. behoudt zich het recht voor afwijzend op een inschrijving te beslissen, bij voorbeeld indien het aantal inschrijvingen voor het begeleidingsprogramma daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4: Herroepingsrecht

4.1       Dit artikel is van toepassing in geval de consument degene is geweest die de overeenkomst met Haus of Hamster B.V.  is aangegaan in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (“Koop op Afstand”).

4.2       De consument heeft in geval van een Koop op Afstand een bedenktijd van 14 (veertien) kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst mag herroepen (ontbinden). Ontbinding heeft tot gevolg dat bestelde diensten (het volgen van het begeleidingsprogramma) niet langer afgenomen hoeven worden, waarna de consument het door hem betaalde bedrag terugontvangt. Na het verstrijken van de bedenktermijn geldt het herroepingsrecht niet meer.

4.3       De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, na de dienst te hebben afgenomen en betaald, het eerste bericht van het ondersteuningsprogramma van Haus of Hamster B.V. heeft ontvangen.

4.4       Als de consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de bedenktijd aan Haus of Hamster B.V. te melden via een email aan hamster@hausofhamster.com. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

4.5       Haus of Hamster B.V. vergoedt betalingen van de consument die betrekking hebben op de overeenkomst die door de consument herroepen is.

4.6       Haus of Hamster B.V. betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarom de consument de herroeping heeft gemeld. Haus of Hamster B.V. heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij heeft vastgesteld dat door de consument op correcte wijze gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht en nadat Haus of Hamster B.V. heeft vastgesteld dat het beroep op herroepingsrecht terecht heeft plaats gevonden.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1       Met het aangaan van de overeenkomst gaan partijen de verplichting aan zich in te spannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

5.2       Haus of Hamster B.V. verplicht zich in te spannen om het eerste bericht te sturen binnen 48 uur na betaling door de Consument.

5.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Haus of Hamster B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6: Prijs en betaling

6.1       Partijen komen de prijzen overeen voor het begeleidingsprogramma waaraan de Consument deel zal nemen, zoals vermeld in de overeenkomst. Wijziging van opgegeven prijzen ook na totstandkoming van de overeenkomst worden uitdrukkelijk voorbehouden. Indien de volgende externe factoren voor Haus of Hamster B.V. kostenverhogend zijn is Haus of Hamster B.V. bevoegd deze aan de Consument door te berekenen. Het gaat hierbij om veranderende wet- en regelgeving, wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premie –verhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, overige tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen.

6.2       Indien na totstandkoming van een overeenkomst tussen Haus of Hamster B.V. en een Consument, een verhoging van de opgegeven prijzen, op grond van artikel 6.1 plaats vindt, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding dient door de consument per email plaats te vinden met ontvangstbevestiging door Haus of Hamster B.V..

6.3       Er vindt geen restitutie plaats van bedragen, behoudens op grond van het bepaalde in artikel 6.2.

Artikel 7: Klachtenprocedure

7.1       Mocht het gebeuren dat men ergens ontevreden over is, dan kan de Consument dit melden bij Haus of Hamster B.V.. Feedback of klachten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.

1. Een binnengekomen klacht wordt in behandeling genomen door de directie van Haus of Hamster B.V. (mail naar: info@info@hausofhamster.com)

2. De indiener van de klacht ontvangt binnen twee weken een bericht van ontvangst van de klacht.

Artikel 8: Overmacht

8.1       Wanneer Haus of Hamster B.V. door overmacht wordt verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen wordt deze leveringstermijn verlengd Haus of Hamster B.V..

8.2       Van overmacht aan de zijde van Haus of Hamster B.V. is sprake indien Haus of Hamster B.V. verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen als gevolg van (maar niet beperkt tot) oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, ziekte werknemers, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing in de levering van energie.

8.3       Met overmacht wordt mede gelijkgesteld alle overige oorzaken die buiten de schild of risicosfeer van Haus of Hamster B.V. zijn ontstaan.

8.4       Indien door overmacht de levering meer dan 3 (drie) maanden wordt vertraagd, is zowel Haus of Hamster B.V. als de Consument bevoegd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat hierdoor voor een van de partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1       Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdende met de overeenkomst, het volgen van een opleiding en het doen van een examen, rust bij Haus of Hamster B.V., dan wel bij derden. De intellectuele eigendomsrechten rusten nimmer bij de Consument.

9.2       De Consument mag het door Haus of Hamster B.V. vervaardigde, geleverde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk, alleen voor zichzelf gebruiken. Het is, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Haus of Hamster B.V. niet toegestaan om materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. Daarnaast is het niet toegestaan het materiaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

13.1     Hoewel de teksten van Haus of Hamster B.V. en de Hamster in je Brein zijn geschreven of gesuperviseerd door twee kinderartsen, geven zij in deze context nadrukkelijk geen medische adviezen. Het Platform treedt op geen enkele wijze in de plaats van een (behandelend) arts of medisch specialist.  

13.2      Haus of Hamster B.V.kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige materiële en/of immateriële schade als gevolg van handelen door de gebruiker naar aanleiding de inhoud op het platform.  

13.3     Haus of Hamster B.V. geeft leefstijl-, en voedingsadviezen waarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze adviezen. Hamster in je Brein kan niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker als er een allergische reactie of (bij)werking ontstaat na het bereiden volgens en/of eten van een bepaald product aangeraden op het Platform. Tevens kan Haus of Hamster B.V. niet aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker bij het optreden van blessures dan wel lichamelijke ongemakken ten gevolge van adviezen uitgedragen op het Platvorm.  

Artikel 14: Wet bescherming persoonsgegevens

14.1     Haus of Hamster B.V. zal de (persoons) gegevens van de Consument, zijnde een consument of therapeut, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en is vastgelegd in een privacy statement dat op de website van Haus of Hamster B.V. gepubliceerd is.

Artikel 16: Rechtskeuze

16.1     Indien partijen langs minnelijke weg geen overeenstemming kunnen bereiken, is de rechtbank te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat betrekking heeft op de met Haus of Hamster B.V. gesloten overeenkomst, tenzij Haus of Hamster B.V. er voor kiest om het geschil aanhangig te maken bij een andere volgens de wet bevoegde rechtbank.